PRIVACY POLICY DE GROEISTUDIO

De Groeistudio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Groeistudio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

·       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als De Groeistudio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CLIËNTEN

Persoonsgegevens van cliënten worden door De Groeistudio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·       Administratieve doeleinden;

·       Communicatie over de te leveren of geleverde dienst;

·       Het uitvoeren van de gevraagde dienst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·       De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Groeistudio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·       Naam

·       Adres en woonplaats

·       E-mailadres

·       Telefoonnummer

·       Geboortedatum

·       Geslacht

·       Beroep

·       Gezinssituatie

·       Gezondheidssituatie

·       Leefsituatie

Uw persoonsgegevens worden door De Groeistudio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·       Gespreksgegevens/gegevens over de gezondheid: tot 2-3 jaar nadat de behandeling (coaching) is gestopt.

·       Overige gegevens: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door De Groeistudio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·       Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·       Het inschrijfformulier nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Groeistudio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·       Naam

·       E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door De Groeistudio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·       Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEÏNTERESSEERDEN

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door De Groeistudio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·       Informatieverstrekking in de vorm van contact telefonisch of per mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·       Mondelinge toestemming, via email of via contactformulier op de website

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Groeistudio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·       Naam

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Gegevens over de gezondheidssituatie

Uw persoonsgegevens worden door De Groeistudio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·       Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

BEWAARTERMIJN

De Groeistudio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

De Groeistudio
Sarah Hendriks
sarah@degroeistudio.nl

Ontvang inspiratie & praktische tips!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief met inspirerende berichten én praktische tips om met meer energie en zelfvertrouwen te werken & leven!